Yritystukimuodot

Leader Ravakka voi myöntää erilaisia maaseuturahaston yritystukia yritysten toiminnan kehittämiseen. Tukimuotoja ovat

  • investointituki
  • perustamistuki
  • investoinnin toteutettavuustutkimus
  • yritysryhmä- ja yhteistyöhankkeet 

Olemme koonneet tälle sivulle lyhyet esittelyt yritystuista, joita voit hakea kauttamme. Kattavammat neuvot saat Ruokaviraston sivuilta:

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin.

Investointien tukemisen edellytyksenä on kehitys (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu, uudet työpaikat, tuotteet tai palvelut) yrityksen toiminnassa. Tukea myönnetään toimitilojen hankkimiseen, kunnostamiseen tai rakentamiseen, koneiden, laitteiden tai kaluston hankkimiseen taikka patenttien tai valmistusoikeuksien hankkimiseen. Korvausinvestointeja ei voida tukea. Investointitukea voidaan myöntää myös maatilojen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan

Tukitaso

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 20 % hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Elintarvikkeiden jatkojalostuksen investoinneissa tuki on 35 %.
Minimituki on 2000 euroa eli arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset vähintään 10 000 euroa.

Yrittäjä kuljetuskonttiin rakennetun kuivaamon edessä
Mynämäkeläinen Puutila Oy hyödynsi investointitukea lämminilmakuivaamon rakentamisessa. Eristettyn perävaunuun tehty kuivaamo on auttanut saamaan yrityksen toiminnasta ympärivuotista.
Luonnonantimista saunatuoksuja ja muita tuotteita valmistava Nystad Sauna Company hyödynsi Leader-perustamistukea alkutaipaleellaan.

Perustamistuki

Perustamistukea voidaan myöntää aloittavan yrittäjän ensimmäisen uuden yrityksen perustamiseen tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen. Tukea voidaan myöntää etenkin ulkoisten asiantuntijapalveluiden käyttöön.

 Toimivan yrityksen tulee selvästi liiketoimintasuunnitelmassaan osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun.

Tukitaso

Tuki maksetaan vähintään kahdessa erässä tukipäätöksessä vahvistettujen liiketoimintasuunnitemassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tukea voidaan myöntää 5000–35 000 euroa. Kokeiluhankkeissa tuen määrä on 2000–10 000 euroa.

Yritysten yhteistyöhankkeet

Yhteistyöhankkeet voivat koskea esim. mikroyritysten työprosessien, resurssien ja tilojen yhteiskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä sekä pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta. Hankkeessa voidaan esim. luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja tai kehittää  innovaatioita maaseutuelinkeinojen edistämiseksi. 

Yksi esimerkki on yritysryhmähanke. Yritysryhmässä voi olla 3-10 yritystä ja toteuttajan tulee olla joku kehittäjäorganisaatio. Tämä hankemuoto soveltuu yritysten tuotannollisen yhteistyön kehittämiseen. Tällöin kehittämishankkeen tuloksena voi syntyä esimerkiksi tuotantoketjuja tai tuoteperheitä tai se voi johtaa klusterin syntymiseen.

Tukitaso

Yhteistyöhankkeita on neljänlaisia, tukiprosentit suluissa:

  • Koordinointi- ja aktivointihanke (julkinen tuki 100%)
  • Tiedonhankintahanke (80%)
  • Yritysryhmän kehittämishanke (75%)
  • Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishanke (60%)
Vuojoen kartanon päärakennus syksyllä kuvattuna
Energiaa ja elämyksiä - hyvinvointimatkailun yritysryhmähanke on kuuden mikroyrityksen yhteinen hanke. Hanketta hallinnoi SAMK ja mukana on mm. Vuojoen kartano Eurajoelta.

Toteutettavuustutkimus

Aineellisia investointeja suunnittelevat voivat hakea tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Tuella voidaan hankkia yrityksen ulkopuolista asiantuntemusta ja neuvoja, joilla voidaan ensin selvittää kannattaako investointiin ylipäätään ryhtyä. Tämän jälkeen voidaan suunnitella, miten investointi olisi taloudellisinta ja järkevintä toteuttaa.

Toteutettavuustutkimuksen tuloksena tulisi olla mahdollisimman toteuttamiskelpoinen investointisuunnitelma. Tuki toteutettavuustutkimukseen ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista. Selvityksen tulos voi siten yhtä hyvin olla, että investointiin ei ole järkevää ryhtyä.

Tukitaso

Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Minimituki on 1500 euroa. Tuki myönnetään muille kuin maataloustuotteiden ensiasteen jalostusyrityksille de minimis -tukena.