1 § Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry. Yhdistys voi käyttää myös nimeä Leader Ravakka. Kansainvälisissäyhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä LAG Ravakka.
2 § Yhdistyksen kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Laitila. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Satakunnasta kaksi kuntaa:Eurajoki, ja Rauma ja Varsinais-Suomesta viisi kuntaa: Laitila,Vehmaa, Uusikaupunki, Pyhäranta ja Mynämäki. Yhdistyksen ja sen hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisestiyhdistyksen toiminta-alueella.
3 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisena yhdistyksenä edistää maaseudun kehittämistä sekä lisätä toiminta-alueensa maaseudunasukkaiden yleisiä edellytyksiä työllistyä ja asua toimivassa,turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä, jossa on riittävät lähipalvelut. Yhdistys kannustaa kyliä ja paikallisia yhdistyksiä ottamaan vastuuta oman alueensa kehittämisestä ja verkottumaan myös perinteiset rajat ylittävään yhteistoimintaan sekä edistämään alueenvapaa-ajan asukkaiden kytkeytymistä paikalliseen kehittämistoimintaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys huolehtii toiminta-alueensa Leader-ohjelmaehdotuksen laatimisesta sekä sen hallinnoinnista ja seurannasta. Yhdistys edistää kylien yhteistoimintaa järjestämälläyhteisiä neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia sekä tiedottaa maaseudun kehittämishankkeiden rahoitusmahdollisuuksista toiminta-alueellaan yleisesti. Yhdistys voi hakea ja hallinnoida hankkeitastrategiansa toteuttamiseksi. Yhdistys järjestää kursseja, opintomatkoja jäsenilleen, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille. Yhdistys auttaa maaseudun yritysten ja kylien sekä muiden maaseudunkehittämistyötä tekevien kansainvälistymistä välittämällä yhteyksiäja järjestämällä tarvittaessa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen tulkkaus- ja käännöspalveluja omakustannushintaan. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hakea myös muita rahoitustukia,vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallitatoimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Hankittuaan asianmukaisen luvan yhdistys voi toimeenpanna huvitilaisuuksia, arpajaisia, myyjäisiä, huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kioski-, kahvila- ja ravintolaliikettä järjestämiensä tapahtumien yhteydessä.
4 § Yhdistyksen jäsenyys
Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet. Varsinaisia jäseniä voivat olla maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Varsinaiset jäsenet maksavat yhdistykselle vuotuisen, yhdistyksenvuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu määritellään erikseen varsinaisina jäseninä olevilla henkilöille ja yhteisöille.
 
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa. Kannattajajäsenillä on puhe-ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannattaja jäsenet maksavat yhdistykselle vuotuisen, vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on kahtena peräkkäisen vuotena jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta. Yhdistyksestä erottamisesta päättää hallitus.
5 § Yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut vähintään 9 ja enintään 14 varsinaista jäsentä sekä vähintään 6 ja enintään 14 varajäsentä. Yhdistyksen vuosikokous nimeää vuosittain valituista hallituksen jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta alkaen vuosikokouksesta. Erovuorossa varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain puolet tai lähinnä puolet. Erovuoroisuus ratkaistaan hallitusta ensikertaa valittaessa arvalla. Valittaessa hallituksen jäsen toisen sijaan kesken toimikauden valitaan uusi jäsen eronneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenet voidaan valita enintään neljäksi kaksivuotiskaudeksi peräkkäin. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan tasapuolisesti yhteisöjen ja yhdistysten, yksityisen sektorin sekä kuntien tai muun paikallisen julkisen tahon edustajista. Hallituksen kokoonpanon on oltava maantieteellisesti edustava suhteessa toiminta-alueeseen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Hallitus voi asettaa työryhmiä erilaisia valmistelu- ja täytäntöönpanontehtäviä varten. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Hallitus voi nimetä sihteerin ja taloudenhoitajan muista kuin hallituksen jäsenistä. Hallitus voi palkata yhdistykselle toiminnanjohtajan ja muuta henkilökuntaa. Yhdistyksen vuosikokous valitsee tilintarkastajan taitilintarkastajayhteisön sekä toiminnantarkastajan.
6 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen erikseen määräämä henkilö, aina kaksi henkilöä yhdessä, toisen nimenkirjoittajan on oltava joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
7 § Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua myös postitse, sähköpostitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksellä on yksi varsinainen kokous vuodessa. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana yhdistyksen toiminta-alueella. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1.Avataan kokous 2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5.Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikertomus 6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudenmyöntämisestä tilivelvollisille 7.Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle sekä jäsenmaksujen suuruudet 8.Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksenjäsenet erovuoroisten tilalle 9.Valitaan hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksivarapuheenjohtajaksi 10.Valitaan tilikaudeksi yksi tilintarkastaja tai tilintarkastajayhteisö ja yksi toiminnantarkastaja 11.Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat. Yhdistyksen kokouksessa voidaan käsitellä myös hallituksen esittämiämuita asioita ja yhdistyksen jäsenten esille ottamia asioita ottaen huomioon yhdistyslain 24§. Asiat, jotka jäsen haluaa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi, on toimitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kyseistä kokousta.Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kokousedustaja voi valtuutettuna käyttää edustamansa yhteisön äänivaltaa. Edustaja voi edustaa enintään kahta yhteisöä. Varsinaisena jäsenenä oleva yksityinen henkilö ei voi luovuttaa ääntään toiselle valtakirjalla.
9 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostitse tai henkilökohtaisella kirjeellä jäsenelle tämän yhdistykselle viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.
10 § Yhdistyksen varojen käyttäminen sen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.