Tulevaisuus ja uusi strategia

Leader Ravakka valmistelee parhaillaan uutta paikallista kehittämisstrategiaa EU-ohjelmakaudelle 2021–2027. Uusi paikallinen kehittämisohjelma tehdään jälleen yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Haluamme osallistaa alueemme asukkaita, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita ja alueen tulevaisuudesta kiinnostuneita mahdollisimman konkreettisesti ja laajasti strategiamme työstössä. Strategia tulee koskettamaan jokaista, sillä Leader-tuella tehdyt muutokset näkyvät kaikkialla. Tämän vuoksi tarjolla monia paikkoja vaikuttaa siihen, mitä Leaderistä rahoitetaan 2020-luvulla!

Uusi EU-ohjelmakausi 2021–2027 alkaa EU:n maaseuturahaston osalta vuonna 2023. Ravakka jätti toukokuussa 2021 strategiavalmistelun 1. vaiheen hakemuksensa eli hakemuksen Leader-ryhmäksi maa- ja metsätalousministeriölle ja nyt valmistelemme hakemuksen toista osaa.

MITEN VOIT OSALLISTUA?

Haluamme kuulla alueen asukkaitamme, alueella aktiivisia yhdistyksiä ja yrityksiä sekä muita asiantuntijatahoja mahdollisimman laajasti. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Järjestämme keväällä 2022 1. asiantuntijoille suunnattuja teematyöpajoja sekä 2. kaikille avoimia tulevaisuustyöpajoja. Lisäksi haastattelemme yksittäisiä strategian kannalta tärkeitä toimijoita sekä kuulemme omaa henkilökuntaamme, hallitustamme ja nuorisotyöryhmäämme säännöllisesti. Seuraa sivustoa ja Ravakan ”Uutiset ja artikkelit” -sivua ja liity joukkoomme!

Vastaa kyselyyn: minne leader-rahat 2023-2027?

Olemme avanneet kyselyn, jossa haemme konkreettisia ideoita siihen, mihin Leader-rahat tulisi ohjelmakaudella 2023-2027 käyttää. Samalla keräämme ajatuksia siitä, millaista Ravakan toiminnan tulisi olla uudella kaudella. Toivomme kyselyyn runsaasti vastauksia alueemme asukkailta, vapaa-ajan asukkailta, yrittäjiltä, kehittäjiltä, alueella työskenteleviltä ja kaikilta muilta kiinnostuneita, jotta ohjelmasta saadaan oikeasti alueen näköinen ja tarpeita palveleva. Vastausaikaa on 30.4. asti.  Vastaathan kyselyyn ja innostat muutkin vastaamaan? Kiitos!

Miten Leader-toiminnalla tulisi tukea sitä, että elämä alueella on merkityksellistä ja tarjoaa mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa? Mitä pitäisi rahoittaa? Millaista toimintaa tarvitaan? Osallistu erityisesti kylä- ja yhdistystoimijoille tarkoitettuun työpajaan, ja kerro meille mielipiteesi.

Miten tuetaan palveluita, harrastusmahdollisuuksia ja hyvää elämää kylissä? Miten kulttuuritoimintaa tai uusien tapahtumien syntymistä tulisi edistää? Entä yhdistysten yhteistyötä? Millaisia tarpeita liittyy luonnon virkistyskäyttöön, maaseutumatkailuun ja kylämarkkinointiin? Millainen on tulevaisuuden älykäs ja kestävä yhteisö, jossa jäsenet voivat hyvin? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Leader Ravakan kylä – ja yhdistysillassa 16. maaliskuuta.

Haemme erityisesti konkreettisia kehittämiskohteita - ja kokonaisuuksia, rahoittamistarpeita ja hankeideoita.

KERRO MEILLE MIKÄ SINULLE ON YMPÄRISTÖSSÄ TÄRKEÄÄ?

Leader Ravakan kaikille avoimessa kolmen kysymyksen kyselyssä 2020 ympäristö ja vesistöt nousivat tärkeimmäksi yksittäiseksi kehittämiskohteeksi. Haluamme nyt kuulla mikä ympäristössämme alueemme asukkaita ja toimijoita erityisesti kiinnostaa.
 
Vastaa kyselyyn klikkaamalla kuvaa ja varmista, että oma äänesi kuuluu strategiamme valmistelutyössä!

Mitä olemme jo tehneet?

1. vaiheessa valmisteluun osallistui arviolta noin 1500 ihmistä. Kartoitimme heidän mielipiteitään monin eri tavoin ja keinoin ja keskustelimme yhdessä alueen tulevaisuudesta.

  • Aloitimme osallistavan valmistelun 2019 heittämällä maaseutumölkkyä, keräten satoja ideoita ja tarpeita, jotka ohjaavat nykyistä toimintaamme ja tulevan suunnittelua.
  • Kolmen kysymyksen kyselyn kautta kuulimme 2020 alueen ihmisiltä mihin Leader-rahat tulisi tulevaisuudessa laittaa ja miltä tulevaisuus näyttää. Kyselyä jaettiin laajasti tilaisuuksissamme, yleisötapahtumissa, sähköpostitse ja somessa.
  • Innostimme ihmisiä vastaamaan kyselyyn Lauteilla ja laavuilla –kampanjan avulla sekä jalkautumalla kesäksi suosittuihin kohtaamispaikkoihin. Vastauksia saimme yli 700, joiden pohjalta nostimme tulevaan strategiaamme tärkeimmät kehitysteemat- ja toimijaryhmät. 
  • Tulevaisuustyöpajoissa keräsimme yhteen päättäjiä, kehittäjiä ja yhdistysaktiiveja. Työstimme ryhmätöinä esim. SWOT-analyyseja kunnan ja alueen tulevaisuudesta, joita sitten hyödynsimme alueen analyysissa.
  • Haastattelimme yli 50 strategisesti tärkeää sidosryhmän edustajaa, kuten kylä- ja aluetoimijoita, nuorisotoimijoita, elinkeinotoimijoita, matkailutoimijoita ja ympäristötoimijoita alueen tulevaisuudesta, heidän tarpeistaan ja yhteistyöstämme. Hyödynsimme heidän asiantuntijuutta alueen analyysissa sekä strategian tavoitteiden asettamisessa.
  • Säännöllisesti kokoontuvissa teemaryhmissä kuulimme alueen asiantuntijoilta tulevan strategian painopisteistä ja kehittämiskohteista. Samalla verkotimme tärkeitä toimijoita. Lisäksi keräämme tietoa osallistumalla erilaisten verkostojen tapaamisiin, kuten kylien neuvottelukuntiin, kumppanuusfoorumeihin ja elinkeinoryhmiin.
  • Osallistimme myös omaa henkilökuntaamme, hallitustamme ja nuorisotyöryhmäämme tulevaisuustyöhön useissa tapaamisissa ja kokouksissa.

yli 700 vastausta Kolmen kysymyksen kyselyyn

Kolmen kysymyksen kyselyllä kerättiin alueen asukkaiden, kesäasukkaiden, yrittäjien, yhdistystoimijoiden ja muiden näkemyksiä siitä, millaisia asioita Ravakan tulisi vuosina 2021–2027 alueella edistää rahoituksella ja toiminnalla.  Kesällä 2020 Ravakka jalkautui kesätapahtumiin ja kampanjoi saunoilla ja luontokohteissa innostaen ihmisiä jättämään mielipiteensä kyselyyn. 

Kyselyssä oli 12 kehittämisen kohtaa, joista vastaaja saattoi valita viisi tärkeimmiksi kokemaansa. Lisäksi kyselyssä saattoi jättää ajatuksia siitä, millaisena kokee alueen tulevaisuuden. Kyselyn perusteella selvästi tärkeimmiksi teemoiksi nousivat lasten ja nuorten toiminta, ympäristötoimet sekä yrittäjyys. 

Joulukuussa 2020 jaoimme Ravakan somekanavissa kolmen kysymyksen kyselyyn vastanneiden ajatuksia siitä, millaisena he näkevät alueen tulevaisuuden. Tutustu Uuden vuoden kalenteriin Ravakan Facebookissa ja Instagramissa.

kolmen kysymyksen tuloksia tiivistetty

Hyvinvointi, kokoontumistilat sekä harrastusmahdollisuudet - näitä nuoret kehittäisivät

Leader Ravakka toteutti touko-kesäkuussa 2021 kyselyn Vakka-Suomen ja Rauman seudun nuorille, ja kysyi mitä nuoret pitävät tärkeimpinä kehittämiskohteina alueella. Kyselyyn vastasi 243 nuorta Eurajoelta, Laitilasta, Mynämäeltä, Pyhärannasta, Raumalta, Uudestakaupungista ja Vehmaalta, sekä muutama nuori myös naapuripaikkakunnilta.

Kyselyyn vastanneet nuoret nostivat tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemisen. 58 % vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon. Toiseksi suosituimmaksi kehityskohteeksi nousi nuorten kokoontumistilat (54 %), ja kolmanneksi suosituimmaksi nuorten harrastusmahdollisuudet (53 %). 

Lähes kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista nuorista kertoi myös voivansa harkita jäävänsä tai palaavansa asumaan kotiseudulleen tulevaisuudessa.  30,5 prosenttia kyselyyn vastanneista haluaisi jäädä tai palata kotiseudulleen asumaan tulevaisuudessa ja lähes puolet (42 %) nuorista vastasi ehkä.

Yhdistyksiä tavattiin lauteilla ja laavuilla

Lauteilla ja laavuilla -kampanjalla osallistettiin kesällä 2020 alueen ihmisiä uuden kehittämisohjelman valmisteluun, nostettiin esiin yhdistysten tekemää talkootyötä monien maaseudun virkistysmahdollisuuksien taustalla, ja tuotiin esiin Leader-hankkeiden tuloksia. Heinä-elokuussa Ravakka vieraili paikallisten yhdistysten ylläpitämillä yleisillä saunoilla sekä luontokohteissa tapaamassa alueen ihmisiä. Kohteita ylläpitävien yhdistysten videohaastatteluja voi katsoa Ravakan YouTube -kanavalta lauteilla ja laavuilla -soittolistalta

Videoilla yhdistykset kertovat omia ajatuksiaan seudun kehittämisestä ja tulevaisuudesta.

Eurajoki siirtyy Leader PyhäjärviseuDun alueeseen ensi ohjelmakaudella

Eurajoki vaihtaa Leader-aluetta tulevalla EU-ohjelmakaudella. Nykyisin osittain Leader Ravakan ja osittain Leader Karhuseudun alueisiin kuuluva Eurajoki liittyy seuraavan ohjelmakauden alusta Leader Pyhäjärviseudun alueeseen. Eurajoen ja Luvian kunnat yhdistyivät vuonna 2017, kesken meneillään olevan ohjelmakauden 2014-2020. Tämän vuoksi Eurajoki ja Luvia kuuluvat tällä hetkellä eri Leader-ryhmiin. Eurajoella nähtiin, että jatkossa on kunnan kannalta tarkoituksenmukaisempaa, että koko kunta kuuluu yhden Leader-ryhmän alueeseen.

Yhteistyö Eurajoen kanssa jatkuu Leader Pyhäjärviseudun kautta. Ravakalla on parhaillaankin menossa monia yhteisiä hankkeita Pyhäjärviseudun kanssa.

Voit lukea lisää aiheesta Leader-ryhmien yhteisestä tiedotteesta.

Lataa kalenteri vuodelle 2022

nuoria kuvakimarassa

Linkistä voi ladata vuoden 2022 kalenterin ja esimerkiksi tulostaa sen seinällesi:

Ravakan kalenteri 2022

Kysyttävää strategian valmistelusta?

Strategiaa ei työstetä yksin. Ravakan velvollisuus ja etuoikeus on osallistaa alueen asukkaita, yrittäjiä, kehittäjiä ja muita toimijoita strategiatyöhön. Meille osallistaminen merkitsee sitä, että jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi, ja heille myös aktiivisesti tarjotaan tilaisuuksia kertoa mielipiteensä, ” sanoo Leader Ravakan kehittämispäällikkö Juuliska Seikola

Jos sinulla on kysyttävää strategiatyöstä, ota yhteyttä Juuliskaan. 

Ota yhteyttä Juuliskaan!