Tulevaisuus ja uusi strategia Luotsi

Leader Ravakan uusi strategia Luotsi ON Suomen paras!

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt virallisesti Leader Ravakan strategian ja osoittanut rahoituskaudelle 2023–2027 Leader Ravakan alueelle maaseudun paikalliseen kehittämiseen yhteensä 4,8 miljoonan euroa. Ravakan uusi kehittämisohjelma Luotsi sai Leader-valintakomitealta parhaimmat pisteet Suomessa.

Strategioita pisteyttänyt Leader-valintakomitea antoi Ravakan huikealle pistemäärälle seuraavat perustelut:

”Ravakan strategia on selkeä, helppolukuinen ja raikas. Strategiasta välittyy aktiivisuus, innovatiivisuus ja uudistuvuus. Alueen kuvaus on tasapainoinen. Strategiassa on hyvin johdatellut painopisteet ja hyvin muotoillut tavoitteet ja toimenpiteet, jotka antavat hyvät lähtökohdat toiminnalle kauden aikana. Strategian valmisteluprosessi oli monipuolisesti osallistava ja tasapainoinen. Strategiasta välittyi, että se oli kirjoitettu alueen asukkaille.”

Luotsi-ohjelma on tehty yhdessä alueemme ihmisten, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. ISO KIITOS teille kaikille kyselyihin vastanneille, työpajoihin ja tilaisuuksiin osallistuneille, haastatelluille ja muilla tavoin ajatuksensa jakaneille. Ohjelmaan tekoon osallistui yhteensä 2 500 ihmistä ja toimijaa! Lue lisää strategian osallistavasta valmistelusta alta.

Mikä luotsi?

Leader Ravakan uusi paikallinen kehittämisohjelma, eli strategia on yhdessä luotu suunnitelma, joka asettaa tavoitteet ja suuntaviivat Leader-rahoitukselle ja -toiminnalle Leader Ravakan alueella. Luotsi siis määrittää, mitä Ravakka tukee eli missä asioissa neuvomme, mihin alueemme toimijoita aktivoimme sekä mitä rahoitamme EU-ohjelmakaudella 2023–2027.

Luotsi on tehty yhdessä ja sitä myös toteutetaan yhdessä. Luotsin laatimiseen on osallistunut arviolta 2 500 henkilöä ja toimijaa ja ohjelmassa kuuluu alueemme asukkaiden, yhdistysten, yritysten, asiantuntijoiden ja nuorten ääni. Luotsissa visioidaan näin: ”Luotsi-strategiamme on väylä alueen näköiseen tulevaisuuteen. Vuonna 2030 Ravakan alueella on elinvoimaista ja älykästä toimintaa sekä paljon virkistäviä mahdollisuuksia. Matkailu alueellemme kasvaa ja rikastaa arkeamme. Hyvää elämää luodaan vastuullisesti yhdessä ja toinen toisiltamme oppien: Ravakka toimii luotsina myötä- ja vastatuulessa.”

Luotsissa on 4 painopistettä: tavoittelemme Elinvoimaa elinkeinoista, ja Mahdollisuuksia matkailusta, teemme Älykkäästi yhdessä ja luomme Mahdollisuuksia virkistävään vapaa-aikaan. Luotsissa on lisäksi 3 läpileikkaavaa teemaa: Kestävästi ja vastuullisesti!, Yhteistyön voimin! ja Digitalisaatio haltuun!

Strategiaa toimeenpannaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Erityisesti haluamme tehostaa nuorten ja uusasukkaiden osallisuutta sekä tukea alkaville ja uutta luoville yrittäjille.

RAHOITUKSEN HAKU ALKAA KEVÄÄLLÄ 2023

Uutta rahoitusta voi hakea myöhemmin keväällä, kun uutta kautta koskeva kansallinen lainsäädäntö ja toimeenpano valmistuvat. Olkaa kuitenkin rohkeasti yhteydessä, jos teillä on hankeidea tai olette kehittämässä yritystoimintaa. Nyt on hyvä aika valmistella hanketta ja me autamme siinä mielellämme!

LUOTSI ON TEHTY YHDESSÄ

Luotsi on tehty yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Olemme halunneet osallistaa asukkaita, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita tulevaisuudesta kiinnostuneita toimijoita mahdollisimman laajasti. Olemme antaneet konkreettisia mahdollisuuksia vaikuttaa monin eri tavoin. Meille on ollut ensisijaisen tärkeää tehdä osallistavan valmistelun prosessista avoin, laajapohjainen ja näkyvä.

Potentiaalisten hankehakijoiden, yhteistyökumppaneiden ja erilaisten asiantuntijoiden panos työhön on ollut valtava. Valmisteluun on osallistunut laajasti erilaisia meille tärkeitä toimijoita ja asiantuntijoita; kylä- ja yhdistystoimijoita, nuorisotoimijoita, elinkeinotoimijoita, matkailutoimijoita (ml. tapahtuma- ja kulttuuritoimijoita) ja ympäristötoimijoita (ml. luonnon virkistyskäyttötoimijoita).

Aloitimme strategian valmistelun syksyllä vuonna 2019, mutta todellisuudessa valmistelu on alkanut jo paljon aikaisemmin; olemme kuulleet alueemme asukkaita ja toimijoita sekä tulevaisuuden tarpeita koko toimintamme aikana toteuttaessamme Leader-toiminnan alhaalta ylöspäin -periaatetta. Valmisteluun osallistui arviolta 2500 henkilöä ja toimijaa. Strategian valmistelussa on hyödynnetty myös monipuolisesti erilaisia paikallisia, alueellisia ja kansallisia ohjelmia, strategioita, tiekarttoja ja muita dokumentteja.

Osallistavan valmistelun eri askeleet

1. Jalkauduimme tilaisuuksiin ja tapahtumiin keskustelemaan tulevaisuudesta
Olemme osallistuneet aktiivisesti ja innolla alueella järjestettäviin tilaisuuksiin, verkostoihin ja levittäneet sanaa strategiatyöstämme ja vaikutusmahdollisuuksista viestinnässämme pitkään ja pitkälle. Olemme aktivoinnin lomassa keränneet mielipiteitä, toiveita ja ideoita strategiaamme varten koronasta huolimatta yli 50 tilaisuudessa ja tapahtumassa. Olemme muistuttaneet strategiasta uutiskirjein, jäsenkirjein ja joulukirjein ja levittäneet viestiä kymmenissä verkostoissamme. Lisäksi olemme tavoittaneet tuhansia käyttäjiä sosiaalisessa mediassa strategiavalmistelusta ja osallistumismahdollisuuksista kertovilla päivityksillä. Strategiamme etenemistä on voinut seurata myös kotisivuiltamme Tulevaisuus ja uusi strategia -sivun alta.

2. Kuulimme laajasti alueen asukkaita ja vapaa-ajan asukkaita kaikille avoimien kyselyiden kautta
Olemme tehneet kaksi kaikille avointa kyselyä; kolmen kysymyksen kyselyn, johon osallistui yli 700 vastaajaa ja kahden kysymyksen kyselyn, johon osallistui 320 vastaajaa.

Vuoden 2020 kolmen kysymyksen kyselyssä kartoitimme asukkaiden ajatuksia siitä, mihin Leader-rahat tulisi tulevaisuudessa laittaa ja miltä alueen tulevaisuus näyttää. Kyselyä jaettiin laajasti Ravakan omissa tilaisuuksissa, erilaisissa yleisötapahtumissa, sähköpostitse sekä sosiaalisessa mediassa. Verkostomme ja yhteistyökumppanimme kannustivat myös omia verkostojaan vastaamaan kyselyyn ja näin vahvistimme myös yhteyksiämme kyliin ja yhdistyksiin. Innostimme alueen ihmisiä vastaamaan myös Lauteilla ja laavuilla –kampanjan myötä, jolloin jalkauduimme kesäksi 2020 suosittuihin kohtaamispaikkoihin. Noin 20 kesäistä kohdetta toimi Ravakan kylmäasemana eli niihin oli sijoitettuna ohjeet kyselyyn vastaamiseksi. Järjestimme kohteissa myös tilaisuuksia, jossa kohtasimme ihmisiä kasvotusten. Kampanjan yhteydessä tehtyihin yhdistystoimijoiden haastatteluihin voi tutustua tarkemmin Ravakan Youtube-tilillä. Näitä videoita markkinoimme myös Facebookissa ja samalla innostimme ihmisiä vastaamaan. kyselyyn. Saimme kyselyymme yli 700 vastausta, joiden pohjalta linjasimme tulevaan strategiaamme tärkeimpiä teemoja ja toimijoita; ympäristö, kestävä kehitys, nuoret ja matkailu. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin lisäksi alueen kuvauksessa ja analyyseissa sekä kehittämistarpeita kartoittaessa.

Kahden kysymyksen kysely oli avoinna keväällä 2022. Kyselyllä varmistimme nostamiemme kehittämistarpeiden ajankohtaisuuden nopeasti muuttuvassa maailmassa. Myös uudessa kyselyssä tärkeäksi nousivat erityisesti nuorten viihtyvyys, yrityselämän tukeminen, luonnon virkistyskäyttö, matkailun kehittäminen sekä yhteisöllisyys ja yhteistyö. Toisen yleisökyselyn yhteydessä kartoitimme myös suoraan alueen ihmisten tärkeäksi kokemia kehittämiskohteita ja konkreettisia hankeideoita.

Onnistuimme tavoitteessamme tavoittaa kyselyillä niitäkin henkilöitä, jotka eivät tunne Leader-toimintaa ennestään. Kolmen kysymyksen kyselyyn vastanneista 32 % ja kahden kysymyksen kyselyyn vastanneista 21 % kertoi, ettei tunne Leader-toimintaa entuudestaan (kysymys: Tiedätkö mitä on Leader-toiminta?).

3. Kokosimme yhteen päättäjiä, kehittäjiä ja yhdistysaktiiveja Leader Ravakan tulevaisuustyöpajoissa
Olemme järjestäneet jokaisessa alueemme kunnassa kaikille avoimia tulevaisuustyöpajoja, jonne kutsuimme erityisesti päättäjiä, kehittäjiä ja yhdistysaktiiveja.

Työpajoissa kartoitettiin paikallisten yrittäjien, yhdistysten ja asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä siitä, mitä omalla alueella pitäisi kehittää ja miltä kotiseudun tulevaisuus näyttää. Työstimme työpajoissa ryhmätöinä esim. SWOT-analyyseja oman kunnan tulevaisuudesta, tuloksia hyödynsimme alueen kuvauksessa ja analyyseissa.

Leader Ravakan tulevaisuustyöpajat: Rauma 1.10.2019, Mynämäki 14.10.2019, Laitila 5.11.2019, Vehmaa 6.11.2019, Uusikaupunki 27.4.2021, Pyhäranta 28.4.2021 ja Rauma 5.5.2021.

Vuoden 2019 tapaamiset järjestimme kasvotusten, vuoden 2021 etänä. Järjestimme vielä yhden kaikille avoimen strategiatietoiskun 8.6.2022, jolloin alueemme ihmiset ja toimijat saivat mahdollisuuden kysyä ja kommentoida suunnitelmaa kasvotusten.

4. Valitsimme strategiamme kannalta tärkeimmät toimijaryhmät ja laadimme heille omat osallistavan valmistelun suunnitelmat strategiatyötä varten
• Alueelliset elinkeinotoimijat (valmisteluun osallistui yhteensä noin 80 elinkeinotoimijaa)
• Nuorisotoimijat (valmisteluun osallistui yhteensä yli 50 nuorisotoimijaa ja 333 nuorta)
• Kylä- ja yhdistystoimijat (valmisteluun osallistui yhteensä yli 150 kylä- ja yhdistystoimijaa)
• Ympäristötoimijat, ml. luonnon virkistyskäyttötoimijat (valmisteluun osallistui yhteensä lähes 90 ympäristötoimijaa)
• Matkailutoimijat, ml. tapahtuma- ja kulttuuritoimijat (valmisteluun osallistui yhteensä melkein 100 matkailutoimijaa)
• Hankehakijat (LOISTO-kaudella 133 eri hakijaa)

Ryhmät valittiin kolmen kysymyksen kyselyn, aikaisemman luotaamisen, ensimmäisten tulevaisuustyöpajojen sekä Ravakan oman asiantuntijuuden perusteella. Jokaiselle ryhmälle laadittiin oma osallistavan valmistelun suunnitelma, joka piti sisällään asiantuntijoiden ja tärkeiden sidosryhmien haastatteluiden, teematyöpajojen ja kommenttikierroksen lisäksi ryhmäkohtaisia tempauksia, kyselytä ja muuta ryhmän luonteelle ideoitua toimintaa.

5. Haastattelimme strategisesti merkittävimpien sidosryhmien edustajia
Haastattelimme oman kehittämisstrategiamme näkökulmasta tärkeimpiä toimijoita, kuten kylä- ja yhdistystoimijoita, nuorisotoimijoita, elinkeinotoimijoita, matkailutoimijoita, kulttuuritoimijoita, luonnon virkistyskäyttötoimijoita ja ympäristötoimijoita alueen tulevaisuudesta, heidän resursseistaan ja tarpeistaan sekä yhteistyöstämme. Hyödynsimme toimijoiden asiantuntijuutta alueen kuvauksessa ja analyysissa, verkostoanalyysissa sekä varsinaisen strategiapaperin painopisteiden muodostamisessa.
Tavoitteenamme oli tehdä 100 haastattelua. Teimme lopulta 101 haastattelua (53 kpl 1. vaiheessa, 48 kpl 2. vaiheessa).

Haastattelut olivat erinomainen tapa luoda uusia yhteyksiä ja vahvistaa vanhoja sekä keskustella alueemme toimijoiden kanssa tarpeista ja tulevaisuudesta. Haastattelut johtivat heti uusiin hankkeisiin ja verkotimme myös toimijoita toteuttamaan uutta yhteistyötä. Haastattelut tarjosivat arvokasta tietoa myös Ravakan viestinnän kehittämisen pohjaksi ja osaltaan vahvistivat, että viestinnässä on tehty oikeita asioita. Jatkamme erittäin arvokkaaksi kokemiamme sidosryhmähaastatteluita koko tulevan ohjelmakauden ajan osana jatkuvan luotaamisen toimintatapaa.

6. Osallistimme henkilökuntaa, hallitusta ja nuorisotyöryhmää tulevaisuustyöhön
Olemme järjestäneet strategiaa valmistellessamme säännöllisesti erilaisia tapaamisia yhdistyksemme avainpelaajille, eli henkilökunnallemme, hallituslaisillemme ja nuorisotyöryhmäläisillemme. Järjestimme 1. vaiheessa Ravakan hallituksen strategiaristeilyn 6.1.2020, Ravakan hallituksen ja Ravakan nuorisotyöryhmän yhteisen tapaamisen skenaariotyöskentelyn merkeissä 17.8.2020 ja Ravakan hallituksen, henkilöstön ja nuorisotyöryhmän strategiapäivän 9.1.2021.

2. vaiheessa järjestimme Ravakan hallituksen, henkilökunnan ja nuorisotyöryhmän tutustumismatkan Ahvenanmaalle 2-5.9.2021, jolloin ideoimme ja työstimme strategian sisältöä, Ravakan hallituksen, henkilökunnan ja nuorisotyöryhmän yhteisen katselmuksen ja strategiahetken 4.1.2022 sekä Ravakan hallituksen, henkilökunnan ja nuorisotyöryhmän yhteisen strategia-illan 6.6.2022.

Hallituslaisia, henkilökuntaa ja nuorisotyöryhmää myös informoitiin aktiivisesti ja säännöllisesti strategian valmistelun etenemisestä henkilöstöpalavereissa, hallituksen kokouksissa sekä nuorisotyöryhmän kokouksissa. Jokainen ryhmä osallistui myös osallistavan valmistelun suunnitteluun sekä verkostoanalyysiin.

7. Kuulimme asiantuntijoita teematyöpajoissa
Samalla kun järjestimme nykyisen strategiamme arviointiin sekä ajankohtaisista asioista tiedottamiseen liittyviä perinteisiä teematyöpajojamme, kuulimme asiantuntijoilta ja tärkeimmiltä sidosryhmiltä heidän ajatuksiaan kehittämistarpeista. Teematyöpajat ovat myös oiva toimijoiden verkottamistilaisuus.

Järjestimme keväällä 2021 viisi ja keväällä 2022 kuusi eri teematilaisuutta. Järjestimme myös ympäristötoimijoille avoimen ympäristökyselyn, johon osallistui 17 vastaajaa ja jonka avulla kartoitimme toimijoiden ajatuksia siitä mikä ympäristössä erityisesti tarvitsee huomiota.

8. Kutsuimme nuoret mukaan valmistelutyöhön
Toteutimme keväällä 2021 kaikille alueemme nuorille avoimen kyselyn ja kartoitimme mitä nuoret pitävät tärkeimpinä kehittämiskohteina alueella. Kyselyyn vastasi 243 nuorta. Kyselyyn vastanneet nuoret nostivat tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemisen. 58 % vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon. Toiseksi suosituimmaksi kehityskohteeksi nousi nuorten kokoontumistilat (54 %), ja kolmanneksi suosituimmaksi nuorten harrastusmahdollisuudet (53 %).

Järjestimme nuorille 7 työpajaa erilaisten koulutustilaisuuksien yhteydessä, niissä kartoitimme mitä nuoret haluaisivat alueella kehitettävän, minkälaisia tiloja ja harrastusmahdollisuuksia he kaipaavat ja mitä mieltä he ovat työllistymismahdollisuuksistaan. Tätä kautta saimme konkreettista ja tarkempaa tietoa siitä mitä nuoret avoimen kyselyn kautta viestivät.

Lapset ja nuoret nähdään toistuvasti tärkeänä kehittämiskohteena ja nuoret ovat huomioitu omien toiveittensa mukaisesti painopisteiden sisällä (nuorten hyvinvointi, kokoontumistilat, harrastusmahdollisuudet sekä työllisyys) sekä erityistä huomioita saavana ryhmänä.

9. Pyysimme kommentteja valmistuvaan strategialuonnokseen ja valitsemiimme painopisteisiin
Strategialuonnoksen valmistuttua annoimme alueemme asukkaille ja strategian kannalta tärkeiden sidosryhmien edustajille mahdollisuuden ottaa kantaa painopisteistä, läpileikkaavista teemoista ja tärkeistä kohderyhmistä. Tiedotimme lausuntomahdollisuudesta sosiaalisen median, jäsenkirjeen sekä uutiskirjeen kautta. Tärkeimmille sidosryhmille ja valmisteluun haastatteluiden ja työpajojen osalta osallistuneille lähetimme koko strategialuonnoksen. Strategiaa kommentoi lopulta yhteensä 27 tahoa.

10. Jalkautamme strategiaa alueellemme palautuksen jälkeen

KONKREETTISIA vALMISTELUTYÖN TULOKSIA

yli 700 vastausta Kolmen kysymyksen kyselyyn

Kolmen kysymyksen kyselyllä kerättiin alueen asukkaiden, kesäasukkaiden, yrittäjien, yhdistystoimijoiden ja muiden näkemyksiä siitä, millaisia asioita Ravakan tulisi vuosina 2021–2027 alueella edistää rahoituksella ja toiminnalla.  Kesällä 2020 Ravakka jalkautui kesätapahtumiin ja kampanjoi saunoilla ja luontokohteissa innostaen ihmisiä jättämään mielipiteensä kyselyyn. 

Kyselyssä oli 12 kehittämisen kohtaa, joista vastaaja saattoi valita viisi tärkeimmiksi kokemaansa. Lisäksi kyselyssä saattoi jättää ajatuksia siitä, millaisena kokee alueen tulevaisuuden. Kyselyn perusteella selvästi tärkeimmiksi teemoiksi nousivat lasten ja nuorten toiminta, ympäristötoimet sekä yrittäjyys. 

Joulukuussa 2020 jaoimme Ravakan somekanavissa kolmen kysymyksen kyselyyn vastanneiden ajatuksia siitä, millaisena he näkevät alueen tulevaisuuden. Tutustu Uuden vuoden kalenteriin Ravakan Facebookissa ja Instagramissa.

kolmen kysymyksen tuloksia tiivistetty

Hyvinvointi, kokoontumistilat sekä harrastusmahdollisuudet - näitä nuoret kehittäisivät

Leader Ravakka toteutti touko-kesäkuussa 2021 kyselyn Vakka-Suomen ja Rauman seudun nuorille, ja kysyi mitä nuoret pitävät tärkeimpinä kehittämiskohteina alueella. Kyselyyn vastasi 243 nuorta Eurajoelta, Laitilasta, Mynämäeltä, Pyhärannasta, Raumalta, Uudestakaupungista ja Vehmaalta, sekä muutama nuori myös naapuripaikkakunnilta.

Kyselyyn vastanneet nuoret nostivat tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemisen. 58 % vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon. Toiseksi suosituimmaksi kehityskohteeksi nousi nuorten kokoontumistilat (54 %), ja kolmanneksi suosituimmaksi nuorten harrastusmahdollisuudet (53 %). 

Lähes kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista nuorista kertoi myös voivansa harkita jäävänsä tai palaavansa asumaan kotiseudulleen tulevaisuudessa.  30,5 prosenttia kyselyyn vastanneista haluaisi jäädä tai palata kotiseudulleen asumaan tulevaisuudessa ja lähes puolet (42 %) nuorista vastasi ehkä.

Yhdistyksiä tavattiin lauteilla ja laavuilla

Lauteilla ja laavuilla -kampanjalla osallistettiin kesällä 2020 alueen ihmisiä uuden kehittämisohjelman valmisteluun, nostettiin esiin yhdistysten tekemää talkootyötä monien maaseudun virkistysmahdollisuuksien taustalla, ja tuotiin esiin Leader-hankkeiden tuloksia. Heinä-elokuussa Ravakka vieraili paikallisten yhdistysten ylläpitämillä yleisillä saunoilla sekä luontokohteissa tapaamassa alueen ihmisiä. Kohteita ylläpitävien yhdistysten videohaastatteluja voi katsoa Ravakan YouTube -kanavalta lauteilla ja laavuilla -soittolistalta

Videoilla yhdistykset kertovat omia ajatuksiaan seudun kehittämisestä ja tulevaisuudesta.

Haluatko lukea luotsin kokopitkän version? Klikkaa alta!

Leader RavakaN PAIKALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA LUOTSI 2023-2027

Voit ladata Luotsi-strategian kokopitkän version linkkiä klikkaammalla:
 
 

EURAJOKI SIIRTYYY UUDEN OHJELMAKAUDEN ALUSSA LEADER PYHÄRJÄRVISEUDUN ALUEESEEN

Eurajoki vaihtaa Leader-aluetta tulevalla EU-ohjelmakaudella. Nykyisin osittain Leader Ravakan ja osittain Leader Karhuseudun alueisiin kuuluva Eurajoki liittyy seuraavan ohjelmakauden alusta Leader Pyhäjärviseudun alueeseen. Eurajoen ja Luvian kunnat yhdistyivät vuonna 2017, kesken meneillään olevan ohjelmakauden 2014-2020. Tämän vuoksi Eurajoki ja Luvia kuuluvat tällä hetkellä eri Leader-ryhmiin. Eurajoella nähtiin, että jatkossa on kunnan kannalta tarkoituksenmukaisempaa, että koko kunta kuuluu yhden Leader-ryhmän alueeseen.

Yhteistyö Eurajoen kanssa jatkuu Leader Pyhäjärviseudun kautta. Ravakalla on parhaillaankin menossa monia yhteisiä hankkeita Pyhäjärviseudun kanssa.

Voit lukea lisää aiheesta Leader-ryhmien yhteisestä tiedotteesta.

Lataa kalenteri vuodelle 2023

Linkistä voi ladata vuoden 2023 kalenterin ja esimerkiksi tulostaa sen seinällesi:

Ravakan kalenteri 2023