Kysely: Ravakan alueen nuoret kehittäisivät nuorten hyvinvoinnista huolehtimista, kokoontumistiloja sekä harrastusmahdollisuuksia

Leader Ravakka toteutti touko-kesäkuussa kyselyn Vakka-Suomen ja Rauman seudun nuorille koskien kotiseutuun liittyviä kehittämistarpeita. Lähes kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista nuorista kertoi voivansa harkita jäävänsä tai palaavansa asumaan kotiseudulleen tulevaisuudessa.

Ravakka kysyi alueensa nuorilta, mitä he pitävät tärkeimpinä kehittämiskohteina alueella. Kyselyyn vastasi 243 nuorta Eurajoelta, Laitilasta, Mynämäeltä, Pyhärannasta, Raumalta, Uudestakaupungista ja Vehmaalta, sekä muutama nuori myös naapuripaikkakunnilta. Vastaajista suurin osa (64 %) oli 15–19-vuotiaita. Vastauksia saatiin myös alle viisitoistavuotiailta ja muutamalta yli 30-vuotiaaltakin.

Kyselyyn vastanneet nuoret nostivat tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemisen. 58 % vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon.

Kyselyyn vastannut 16-vuotias Julia Mynämäeltä kertoo olevansa huolestunut nuorten jaksamisesta, varsinkin korona-aikaan. Hän tietää, että monille on ollut todella raskasta olla kotona ja näkemättä ystäviä edes koulussa. Myös laitilalainen Emma, 17, on huolissaan ja kokee, että alueelta puuttuu taho, joka ottaisi asiasta vastuuta.

Toiseksi suosituimmaksi kehityskohteeksi nousi nuorten kokoontumistilat (54 %), ja kolmanneksi suosituimmaksi nuorten harrastusmahdollisuudet (53 %). Julia näkee tilojen puutteen haasteellisena. Hänen mukaansa Mynämäellä ei ole oikein muuta paikkaa kuin nuorisotalo, joka sekin on auki vain muutaman kerran viikossa. Emma kokee, että Laitilassa harrastusmahdollisuuksia nuorille löytyy tällä hetkellä kohtuullisen hyvin, mutta erikoisempia lajeja saisi myös olla tarjolla.

Nuoret kiinnostuneita asumaan kotiseudullaan myös tulevaisuudessa

Kyselyn mukaan, miltei kolmeneljäsosaa Vakka-Suomen ja Rauman seudun nuorista voisi ainakin harkita jäävänsä tai palaavansa asumaan kotiseudulleen tulevaisuudessa. 30,5 prosenttia kyselyyn vastanneista haluaisi jäädä tai palata kotiseudulleen asumaan tulevaisuudessa ja lähes puolet (42 %) nuorista vastasi ehkä.

Laitilalainen Emma kuuluu epäröivien joukkoon. Hän kertoo, että hän voisi harkita asiaa, jos Laitilassa olisi enemmän kauppoja ja elämää. Hän kuitenkin arvostaa myös pienen paikkakunnan rauhaa.

Vastanneista nuorista 28 prosenttia ei haluaisi jäädä tai palata kotiseudulle asumaan tulevaisuudessa.

Nuorten ääni kuuluviin päätöksenteossa!

Nuorten mielipiteitä kartoitettiin osana Leader Ravakan uuden paikallisen kehittämisohjelman valmistelua. Ravakan uusi strategia tulee määrittämään, mitä Ravakka voi jatkossa alueella rahoittaa ja kehittää. Strategiavalmistelussa pyritään kartoittamaan mahdollisimman laajalti paikallisten ihmisten mielipiteitä.

– Meille on erittäin tärkeää kuulla suoraan nuoria ja saada myös heidän ääntään kuuluviin Leader-työssä ja tulevaisuuden linjoja vetäessä. Tarvitsemme nuoria, kun rakennamme alueen tulevaisuutta, kertoo Juuliska Seikola, joka valmistelee tulevaa strategiaa sekä koordinoi Ravakan omaa nuorisotyöryhmää.

Ravakka on jo useamman vuoden pyrkinyt omalta osaltaan parantamaan nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa. Ravakan alueen nuorista koostuva nuorisotyöryhmä perustettiin 2019.

Nuorisotyöryhmä päättää nuorten omille projekteille tarkoitetusta NuorisoLeader-rahoituksesta. Jokainen alueella toimiva nuori voi hakea NuorisoLeaderiä. Rahoitusta voi saada esimerkiksi harrastusvälineiden hankkimiseen, tapahtumiin tai vaikka oman kesätyöpaikan perustamiseen. Tuen suuruus on noin 100–500 euroa. Erityisen hyvään projektiin tukea voi saada jopa 1 500 euroa. NuorisoLeaderiin pätee sama yleishyödyllisyyden periaate, kuin muuhunkin Leader-rahoitukseen.

Kyselyyn vastanneista nuorista vain hieman alle 20 prosenttia nuorista kertoi kuulleensa NuorisoLeader-rahoituksesta ja -toiminnasta.

 

Verkkokyselyä jaettiin Ravakan omilla sosiaalisen median kanavilla ja Ravakan alueen kuntien nuorisotoimien kautta. Paljon vastaajia tavoitettiin myös koulujen ja yhteiskuntaopin opettajien kautta. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kahvilalahjakortteja, joita voittivat mm. haastatellut Emma ja Julia. Ravakka haastatteli heitä voitosta tiedottamisen yhteydessä.

Leader Ravakka järjestää syksyllä kaksi nuorten jaksamiseen ja hyvinvointiin keskittyvää kaikille avointa työpajaa. Ensimmäisenä harjoitellaan Mindfullness-taitoja Uudessakaupungissa ja sen jälkeen treenataan stressinhallintakeinoja Eurajoella. Lisätietoja näistä tulossa!